Szkoła Podstawowa nr 3 w Ozimku

e-mail: gzs@gzs.ozimek.pl
www: sp3.ozimek.pl
Data wydruku: 2021-01-20 03:33:44

Indywidualizacja szansą na lepszy start

 

Szkoła Podstawowa nr 3 przystąpiła do realizacji projektu systemowego w ramach Priorytetu IX Działania 9.1 Poddziałania 9.1.2. „Indywidualizacja szansą na lepszy start”.

 

            W roku szkolnym 2012/2013 w klasach I – III GZS SP nr 3 w Ozimku realizujemy projekt finansowany ze środków EFS „Indywidualizacja szansą na lepszy start” Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionie, Działanie 9.1. Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, Poddziałanie 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Celem realizowanego projektu jest wyrównywanie szans edukacyjnych poprzez indywidualizację kształcenia uczniów w klasach I – III, zaspokojenie zdiagnozowanych potrzeb uczniów klas I – III i stworzenie warunków do realizacji dodatkowego wsparcia dla uczniów poprzez wyposażenie szkoły w niezbędne pomoce dydaktyczne.

            Projektem objętych jest 62 uczniów, którzy uczestniczą w 4 formach zajęć dodatkowych:

Koordynator projektu Magdalena Skonieczka 


 Fotoreportaż z zajęć projektu -  wrzesień i październik 2012 r.

Zdjęcie grupowe uczestników projektu i nauczycieli