Dokumenty szkolne

Rozkład dnia

Ramowy rozkład dnia dla dzieci 5- i 6-letnich

(8:00–13:00 realizacja podstawy programowej)

 

6.00-8.15

 

Schodzenie się dzieci do przedszkola.

Spontaniczna działalność zabawowa - zabawy dowolne według zainteresowań służące realizacji pomysłów i zainteresowań dzieci, zabawy dydaktyczne, konstrukcyjne, manipulacyjne, tematyczne, zabawy ruchowe integrujące grupę, ćwiczenia gimnastyczne poranne, badawcze służące realizacji programu wychowania przedszkolnego.

Oglądanie książeczek, albumów, czasopism dziecięcych. Słuchanie utworów literatury dziecięcej, historyjki obrazkowe. Ćwiczenia graficzne.

Praca indywidualna z dziećmi mającymi trudności oraz z dziećmi zdolnymi. Rozmowy indywidualne z dziećmi i rodzicami.

Prace porządkowe.

8.15-8.45

 

Czynności higieniczno-samoobsługowe - przygotowanie do posiłku.

I Śniadanie – doskonalenie umiejętności estetycznego spożywania posiłków, kulturalnego zachowania przy stole, ćwiczenie umiejętności posługiwania się sztućcami, uczenie dzieci samodzielności.

8.45– 11.00

 

Zajęcia dydaktyczno – wychowawcze kierowane i niekierowane prowadzone wg planów miesięcznych oraz wybranego programu nauczania.

Nabywanie umiejętności przez działanie, stwarzanie sytuacji edukacyjnych stymulujących wszechstronny rozwój dziecka. Organizowanie środowiska inspirującego podejmowanie zabaw tematycznych, dydaktycznych, badawczych i ruchowych. Wspieranie działań twórczych podczas kontaktu dzieci ze sztuką, muzyką i literaturą.

Zabawy dowolne w sali przy niewielkim udziale nauczyciela.

Zabawy i zajęcia ruchowe, rytmika, zabawy w jęz. obcym nowożytnym przygotowujące dzieci do posługiwania się tym językiem.

11.00-11.15

 

Czynności higieniczno – samoobsługowe, przygotowanie do posiłku.

II śniadaniedoskonalenie umiejętności estetycznego spożywania posiłków, kulturalnego zachowania przy stole, ćwiczenie umiejętności posługiwania się sztućcami, uczenie dzieci samodzielności.

11.15- 12.15

Gry i zabawy ruchowe na powietrzu, w tym: zajęcia sportowe, obserwacje przyrodnicze, spacery i wycieczki. Zabawy dowolne i organizowane przez nauczyciela z całą lub w małych grupach, rozmowy indywidualne, prace porządkowe, zabawy na sprzęcie terenowym (w przypadku niesprzyjającej aury – gry i zabawy ruchowe w salach, sali gimnastycznej). Dobór zajęć uzależniony jest od pogody i pory roku.

Uczenie zasad postępowania warunkujących bezpieczeństwo dziecka w budynku, w ogrodzie i poza terenem przedszkola. Wykorzystywanie i tworzenie okazji do poznawania rzeczywistości przyrodniczej. Tworzenie warunków do spontanicznej i zorganizowanej aktywności ruchowej. Czynności samoobsługowe w szatni, wdrażanie do samodzielności.

12.15-13.30

 

Organizowanie sytuacji sprzyjającej dziecięcej aktywności:
-  odpoczynek (bajkoterapia, muzykoterapia),

- zabawy relaksacyjne, gry i zabawy ruchowe, zabawy integracyjne,
- zabawy dowolne: tematyczne, konstrukcyjne, badawcze, techniczne, plastyczne
- dowolna działalność dzieci: zabawy swobodne w sali lub w ogrodzie przedszkolnym, spacery, wycieczki, dobór zajęć uzależniony od pogody i pory roku.

Praca indywidualna. Obserwacje pedagogiczne.

13.30-14.00

Czynności higieniczno-samoobsługowe, przygotowanie do posiłku.

Obiad- doskonalenie umiejętności estetycznego spożywania posiłków, kulturalnego zachowania przy stole, ćwiczenie umiejętności posługiwania się sztućcami, uczenie dzieci samodzielności.

14.00-16.00

 

Dowolna działalność dzieci: zabawy swobodne w sali, utrwalenie poznanych treści, zabawa dowolna z niewielkim udziałem nauczyciela, zabawy graficzne, rysowanie, majsterkowanie, zabawy i gry językowe. Zajęcia ruchowe. Praca indywidualna. Zabawy edukacyjne i wychowawcze organizowane przez nauczyciela oraz podejmowane z inicjatywy dzieci, obserwacja pedagogiczna,  czytanie fragmentów książek, gry edukacyjne i planszowe przy stolikach z małym zespołem, układanie puzzli, ćwiczenia grafomotoryczne, prace porządkowe w sali i w półkach indywidualnych. Rozchodzenie się dzieci.

  • Data aktualizacji: 2020-07-03 16:59
  • |
  • Licznik odwiedzin: 3 694 118